PRAVIDLA A PODMÍNKY

PROPAGAČNÍ AKCE MONSTER ENERGY APEX LEGENDS

 1. Účast na akci je povolena pouze osobám starším 18 let s bydlištěm na území České republiky a/nebo Slovenska. Monster Energy si vyhrazuje právo odmítnout registraci, zrušit registraci a/nebo nevydat či neuznat herní kód komukoli, kdo tyto podmínky účasti nesplňuje.  

Akční plechovky

 1. Plechovky s 500 ml produktu „Monster Energy®“ s reklamní grafikou Monster Energy Apex Legends™ a zkrácenými podmínkami akce (dále jednotlivě „akční plechovka“) budou obsahovat jedinečné kódy (dále „akční kód(y)“) na spodní straně kroužku uzávěru (dále „akční kroužek/ky uzávěru“).
 2. Kromě akčních plechovek vyjmenovaných výše v odstavci 2 nebudou žádné jiné produkty Monster Energy® do této akce zahrnuty a nebudou mít akční kroužky uzávěr
 3. Každý akční kód může být uplatněn pouze jednou.
 4. Jste omezeni maximem šedesáti (60) uplatněných akčních kódů na jeden účet po dobu trvání akce končící 31. března 2022.

Důležitá data

 1. Akční plechovky budou dostupné od 00:00 hodin dne 1. září 2021 do 23:59 hodin dne 31. prosince 2021, nebo do vyprodání zásob (dále „trvání akce“).
 2. Všechny akční kódy a herní kódy musíte uplatnit ve hře nejpozději do 23:59 dne 31. března 2022. Veškeré registrace budou považovány za obdržené okamžikem zadání do databáze společnosti Microsoft (jak stanoveno níže).

Jak uplatnit herní kódy

 1. Zakupte si v době trvání akce akční plechovku.
 2. Navštivte apexlegends.monsterenergy.com („webové stránky“) a založte si účet nebo se přihlaste do svého již existujícího účtu („účet Monster“).
 3. Až budete přihlášeni do svého účtu Monster, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte svůj akční kód z akční plechovky.
 4. Akční kódy vás budou posouvat směrem ke dvanácti (12) úrovním Battle Pass a deseti (10) kusům exkluzivního herního obsahu pro jednu (1) platformu ve videohře Apex Legends™ (dále „hra“). Akční kódy, které uplatníte, vám dají nárok na jedinečný herní obsah v následujícím pořadí uplatnění:

Počet uplatněných akčních kódů

Akční obsah

1

Odznak Evolving (první stupeň)

5

Úroveň Battle Pass

10

Úroveň Battle Pass

Zbraňový skin

15

Úroveň Battle Pass

Odznak Evolving (druhý stupeň)

20

Úroveň Battle Pass

Skin Legenda

25

Úroveň Battle Pass

Odznak Evolving (třetí stupeň)

30

Úroveň Battle Pass

Skin Legenda

35

Úroveň Battle Pass

Odznak Evolving (čtvrtý stupeň)

40

Úroveň Battle Pass

Přívěšek na zbraň

45

Úroveň Battle Pass

Odznak Evolving (pátý stupeň)

50

Úroveň Battle Pass

Holo sprej

55

Úroveň Battle Pass

60

Úroveň Battle Pass

 1. Po dosažení každého ze stupňů ve výše uvedené tabulce obdržíte svůj unikátní herní kód pro tento stupeň. Například po uplatnění 15 akčních kódů ve svém účtu Monster obdržíte herní kódy, které vám dají nárok na úroveň Battle Pass a odznak Evolving (druhý stupeň). Toto je navíc k akčnímu obsahu, který už jste předtím obdrželi na stupních úrovně 1, 5 a 10.
 2. Svůj herní kód uplatníte tak, že se v rámci hry přihlásíte do svého účtu EA (dále „účet EA“) a uplatníte svůj herní kód podle pokynů webových stránek. Po úspěšném zadání herního kódu, v souladu s těmito podmínkami, obdržíte svou úroveň Battle Pass nebo herní obsah, který se automaticky nahraje do vašeho účtu EA.
 3. Než uplatníte svůj herní kód, ujistěte se prosím, že jste přihlášeni do správného účtu EA. Herní budou přiřazeny k prvnímu účtu EA, ve kterém budou uplatněny. Herní není možné převést na jiný účet EA a náhradní se nevydávají.
 4. Aby nebylo pochyb, po provedení postupu uplatnění popsaného výše nebudete moci pokračovat v uplatňování herních kódů.

Další důležité informace

 1. Veškeré časové údaje a data uvedená v těchto podmínkách jsou časové údaje a data v České republice a na Slovensku. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se času a data odevzdání bude rozhodující rozhodnutí Monster Energy.
 2. Abyste si svůj herní kód mohli nárokovat a použít ho, budete potřebovat: počítač nebo jiné zařízení s přístupem na internet a přístup na internet, abyste se do této akce mohli zaregistrovat; účet EA; kompatibilní kopii hry Apex Legends™ pro PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch nebo pro PC prostřednictvím platforem Origin nebo Steam. Je možné, že budete dále potřebovat účet aplikační platformy a předplatné platformy (prodávané odděleně). Nelze uplatnit žádný požadavek na pokrytí jakýchkoli nákladů (například nákladů na přenos dat) vzniklých za účelem nárokování nebo využití herního kódu. Takové náklady ponesete vy.
 3. Úrovně Battle Pass platí jen pro jednotlivé sezóny hry a jak je herní kód pro úroveň Battle Pass jednou uplatněn, použije se pro současnou sezónu hry. Můžete se rozhodnout svůj nechat uplatnění svého herního kódu až na pozdější sezónu (ale v každém případě musí být tento herní kód uplatněn před 23:59 dne 31. března 2022.)
 4. Jestli nemáte účet EA, můžete se k této službě zaregistrovat zdarma podle pokynů na adrese https://help.ea.com/en/eadp_check/signup/. Registrace u EA vyžaduje souhlas s platnými smluvními podmínkami a zásadami ochrany soukromí pro takové použití.
 5. Monster Energy, Electronic Arts Inc., hlavní místo podnikání 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, Spojené státy americké (dále „EA Inc.“), EA Swiss Sarl, hlavní místo podnikání Place du Molard 8, 1204, Ženeva, Švýcarsko (dále „EA Swiss“ a společně s EA Inc. dále „EA“), ani jejich přidružené společnosti, mateřské společnosti, dceřiné společnosti, partneři účastnící se akce, maloobchodníci, distributoři, reklamní a propagační agentury, správci webů, ani žádné společnosti zapojené do tvorby, návrhu, realizace, produkce či vypořádání akce (dále „osoby pořádající akci“) nenesou odpovědnost za žádné problémy ani technické poruchy žádných počítačových on-line systémů, serverů, poskytovatelů, počítačového vybavení a/nebo poruchy softwaru v souvislosti s webovými stránkami a dodavatelskými službami.
 6. Obsah ve vašem herním kódu vám v souladu s těmito podmínkami bude přidán do vašeho herního účtu a dán k dispozici do vaší hry společností EA. V nejvyšší možné míře povolené příslušnými právními normami nepřijímá Monster Energy (ani EA, v nejvyšší možné míře povolené příslušnými právními normami) žádnou odpovědnost za doručení nebo nedoručení herního kódu společností EA, ani za kvalitu nebo použití herního kódu, který EA poskytuje výhradně jako stáhnutelný obsah.
 7. Pro účely této akce může být použita pouze akční plechovka s akčním kroužkem uzávěru. Monster Energy nenese odpovědnost za zničené akční kroužky uzávěru ani nečitelné akční kódy, ledaže je to způsobeno jednáním nebo opomenutím Monster Energy. 
 8. Pokud herní kód nebude k dispozici, mohou vás Monster Energy a/nebo EA kontaktovat prostřednictvím údajů účtu Monster poskytnutých při registraci, a domluvit náhradní produkt. Peněžní alternativa není k dispozici. 
 9. Všechny akční kroužky uzávěru, které nasbíráte, a veškeré herní kódy, které obdržíte, jsou pouze pro vaše osobní použití. Nesmíte své akční kroužky uzávěru ani herní kód(y) prodat, vyměnit ani převést (ani se o cokoli z toho pokoušet).
 10. Zaměstnanci, rodinní příslušníci zaměstnanců společností Monster Energy a/nebo EA ani jejich přidružených společností, subdodavatelů, zástupců ani zmocněnců ani kohokoli jiného, kdo má profesionální vztah k této akci, se nesmí registrovat za účelem obdržení nebo jakéhokoli jiného použití žádného herního kódu.
 11. Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné.
 12. Společnost Monster Energy si vyhrazuje právo vám odepřít nebo zneplatnit herní kódy, jestli tyto podmínky porušíte (nebo jestli Monster Energy bude mít důvodné podezření, že jste je porušili).
 13. Když Monster Energy tyto podmínky nedodrží, bude Monster Energy zodpovědná za ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte, která je předvídatelným důsledkem jejího porušení těchto podmínek nebo její nedbalosti, ale nebude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, která předvídatelná není. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, když je zjevným důsledkem porušení povinností ze strany Monster Energy nebo když byly uvažovány v okamžiku, kdy jste se zúčastnili akce.
 14. Osoby pořádající akci nenesou odpovědnost, pokud akce nebude moci proběhnout z důvodu zpoždění, přerušení nebo výpadků zapříčiněných zásahy vyšší moci, válkami, přírodními pohromami, počasím, teroristickými činy či hrozbami, stávkami, výlukami, pracovními spory, divokými stávkami, požáry, kroky orgánů veřejné správy, pandemií koronaviru (COVID-19), jinými epidemiemi či mimořádnými zdravotními událostmi nebo jinými událostmi, které osoby pořádající akci nemohou rozumně ovlivnit. Nebude-li akce moci z jakéhokoli důvodu proběhnout podle plánu, zejména kvůli nákaze počítačovým virem, programovým vadám, neodborné manipulaci, neoprávněnému zásahu, technickým selháním nebo jakýmkoli jiným příčinám, které osoby pořádající akci nemohou rozumně ovlivnit a které, výlučně podle posouzení společnosti Monster Energy, poškodí nebo ovlivní správu, bezpečnost, férovost, integritu nebo řádný průběh této akce, vyhrazuje si Monster Energy právo akci nebo kteroukoli část akce zcela podle svého uvážení zrušit, ukončit, změnit nebo pozastavit. Dojde-li k ukončení nebo změně akce nebo části akce před datem ukončení akce, bude zveřejněno oznámení na apexlegends.monsterenergy.com, pokud to bude časově možné. Monster Energy si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, když to bude nevyhnutelné kvůli okolnostem mimo její rozumnou kontrolu. Aktuální znění těchto podmínek bude po celou dobu trvání akce dostupné na adrese apexlegends.monsterenergy.com.
 15. Tyto podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu a veškeré spory vzešlé z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu, ledaže by tomu bránily právní předpisy. V platnosti zůstávají závazné právní předpisy vaší země obvyklého bydliště poskytující vám vyšší míru ochrany.
 16. Jestli jste zadali platný akční kód, ale nepodařilo se vám ho uplatnit, můžete kontaktovat podporu Monster Energy na https://www.monsterenergy.com/contact-us. Jestli jste zadali platný herní kód, ale nepodařilo se vám ho uplatnit, nebo když byste měli jakékoli problémy se svým herním obsahem, můžete se obrátit na zákaznickou podporu EA na https://help.ea.com/en/apex-legends/apex-legends/.

POZNÁMKA: Apex Legends PEGI 16, herní nákupy (včetně náhodných položek). Postava Octane vyžaduje zvláštní nákup/odemčení. Apex Legends © 2021 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, logo Electronic Arts, Respawn, logo Respawn a Apex Legends jsou ochranné známky společnosti Electronic Arts Inc.